Voorwaarden

KENDAL MINT COMPANY LIMITED VERKOOPVOORWAARDEN – GROOTHANDEL, DISTRIBUTEUR, DETAILHANDEL

1. INTERPRETATIE

1.1 IN DEZE VOORWAARDEN:

“Koper” betekent de persoon die de offerte van de verkoper voor de verkoop van de Goederen aanvaardt of wiens bestelling voor de Goederen door de Verkoper wordt aanvaard. “Goederen” betekent de goederen (inclusief eventuele leveringen van goederen of enig onderdeel daarvan) die de Verkoper zal leveren in overeenstemming met deze Voorwaarden. “Verkoper” betekent Kendal Mint Company Ltd

“Contract” betekent het contract voor de aankoop en verkoop van de Goederen waarin deze Voorwaarden zijn opgenomen

“Voorwaarden” betekent de standaard verkoopvoorwaarden zoals uiteengezet in dit document en omvat (tenzij de context anders vereist) alle bijzondere voorwaarden die schriftelijk zijn overeengekomen tussen de Koper en de Verkoper:

1.2 Elke verwijzing in deze Voorwaarden naar enige bepaling van een statuut zal worden geïnterpreteerd als een verwijzing naar die bepaling zoals gewijzigd, opnieuw vastgesteld of uitgebreid op het relevante tijdstip.

1.3 De titels in deze Voorwaarden zijn uitsluitend bedoeld voor het gemak en hebben geen invloed op de interpretatie ervan.

2. BASIS VAN DE VERKOOP

2.1 De Verkoper zal de Goederen verkopen en de Koper zal de Goederen kopen in overeenstemming met elke schriftelijke offerte van de Verkoper of orderbevestiging die door de Koper wordt aanvaard met inachtneming van deze Voorwaarden, die van toepassing zijn op het Contract met uitsluiting van alle andere algemene voorwaarden. .

2.2 Geen enkele algemene voorwaarden die zijn onderschreven bij, geleverd bij of opgenomen in de aankooporder van de Koper, de orderbevestiging, de specificatie of een andere bestelling, zullen deel uitmaken van het Contract.

2.3 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen door de Verkoper en geen enkele afwijking van deze Voorwaarden is bindend tenzij schriftelijk overeengekomen tussen de bevoegde vertegenwoordigers van de Koper en de Verkoper.

2.4 Elke bestelling van Goederen door de Koper is afhankelijk van de beschikbaarheid van voorraad en bevestiging van de prijs door de Verkoper en wordt beschouwd als een aanbod van de Koper om Goederen te kopen onder deze Voorwaarden. Geen enkele door de Koper geplaatste bestelling wordt geacht door de Verkoper te zijn aanvaard totdat een schriftelijke orderbevestiging is afgegeven door de Verkoper of (indien eerder) het Bedrijf de Goederen aan de Koper levert.

2.5 De ​​werknemers of agenten van de Verkoper zijn niet bevoegd om enige verklaring af te leggen met betrekking tot de Goederen, tenzij dit schriftelijk door de Verkoper is bevestigd. Bij het aangaan van het Contract erkent de Koper dat hij niet vertrouwt op, en doet hij afstand van elke claim wegens schending van dergelijke verklaringen die niet zo zijn bevestigd.

2.6 Elk advies of aanbeveling gegeven door de Verkoper of zijn werknemers of agenten aan de koper of zijn werknemers of agenten met betrekking tot de opslag, toepassing of het gebruik van de Goederen, dat niet schriftelijk door de Verkoper is bevestigd of hier in de gevolgde of gehandelde volledig op eigen risico van de Koper en dienovereenkomstig is de Verkoper niet aansprakelijk voor enig advies of aanbeveling die niet zo is bevestigd.

2.7 Eventuele typografische, administratieve of andere fouten of weglatingen in verkoopliteratuur, offertes, prijslijsten, aanvaarding van aanbiedingen, facturen of andere documenten of informatie uitgegeven door de Verkoper, kunnen worden gecorrigeerd zonder enige aansprakelijkheid van de Verkoper.

3. BESTELLINGEN EN SPECIFICATIES

3.1 De Verkoper behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de specificatie van de Goederen die nodig zijn om te voldoen aan toepasselijke veiligheids- of andere wettelijke vereisten of, wanneer de Goederen moeten worden geleverd volgens de specificaties van de Verkoper, die geen wezenlijke invloed hebben op de kwaliteit ervan. of prestaties.

4. PRIJS VAN DE GOEDEREN

4.1 De prijs van Goederen is de door de Verkoper opgegeven prijs

4.2 Tenzij anders vermeld onder de voorwaarden van een offerte, en tenzij schriftelijk anders tussen de Koper en de Verkoper, worden alle prijzen door de Verkoper gegeven op basis van af fabriek en indien de Verkoper ermee instemt de Goederen op een andere manier te leveren dan op het adres van de Verkoper. locatie, is de Koper aansprakelijk voor de kosten van het transport, de verpakking en de verzekering van de Verkoper.

4.3 Tenzij specifiek anders vermeld, zijn alle vermelde prijzen exclusief eventuele toepasselijke belasting over de toegevoegde waarde, die de Koper bovendien aan de Verkoper moet betalen.

5. BETALINGSVOORWAARDEN

5.1 Behoudens eventuele bijzondere voorwaarden die schriftelijk zijn overeengekomen tussen de Koper en de Verkoper, zal de Koper de prijs van de Goederen contant betalen op het moment van verkoop

5.1.1 In het geval dat een Koper een handelskredietrekening opent bij de Verkoper zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

5.1.2 een handelsrekening wordt pas geopend nadat de Verkoper bevredigende referenties heeft overgenomen;

5.1.3 Acceptatie van bestellingen door Koper is afhankelijk van kredietgoedkeuring door Verkoper;

5.1.4 Handelsrekeningen moeten volledig worden betaald (tenzij schriftelijk anders overeengekomen door de Verkoper) binnen 30 dagen na de factuurdatum of, als deze dag geen werkdag is, de onmiddellijk daaropvolgende werkdag;

5.1.5 de verkoper behoudt zich het recht voor om rente te vorderen op grond van de Late Payment of Commercial Debts (Interest) Act 1998;

5.1.6 Op elk moment vóór de levering van Goederen behoudt de Verkoper zich het recht voor om de Koper ervan op de hoogte te stellen dat openstaande betaling vereist is voorafgaand aan de levering en heeft de Verkoper het recht om de levering op te schorten totdat de betaling heeft plaatsgevonden;

5.1.7 als de Koper iets doet of laat doen wat zijn vermogen om de volledige prijs voor Goederen te betalen zou kunnen schaden, behoudt de Verkoper zich, naast alle andere rechten die hij eventueel heeft, het recht voor om het contract voor onbetaalde Goederen als ontbonden te beschouwen door de Koper.

6. VERKOOP/LEVERING/RETOUR VAN GOEDEREN

6.1 Levering van de Goederen vindt plaats door de Verkoper in overeenstemming met de schriftelijke offerte van de Verkoper.

6.2 Behoudens clausules 8.3 en 8.4 mogen Goederen alleen door de Koper worden geretourneerd, naar goeddunken van de Managing Director van de Verkoper, als er voldoende bewijs en datum van aankoop wordt overlegd en de Goederen zich in de originele verpakte verpakking (indien van toepassing) en onbeschadigd bevinden. De Verkoper behoudt zich het recht voor om, indien de Goederen door de Verkoper worden teruggenomen, een redelijk bedrag aan herbevoorradings- en administratiekosten in rekening te brengen.

7. RISICO EN EIGENDOM

7.1 Het risico van beschadiging of verlies van de Goederen gaat over op de Koper op het moment dat de Koper de Goederen in ontvangst neemt.

7.2 Niettegenstaande de levering en de risico-overgang van de Goederen, of enige andere bepaling van deze Voorwaarden, gaat het eigendom van de Goederen niet over op de Koper totdat de Verkoper de volledige prijs van de Goederen in contanten of via een vrijgave heeft ontvangen. en alle andere goederen waarvan is overeengekomen dat zij door de Verkoper aan de Koper worden verkocht en waarvoor dan betaling verschuldigd is.

7.3 Tot het moment dat de eigendom van de Goederen overgaat op de Koper, zal de Koper de Goederen bewaren als de fiduciaire agent en bewaarnemer van de Verkoper en zal hij de Goederen gescheiden houden van die van de Koper en de derden en op de juiste manier beschermd, verzekerd en veilig opgeslagen. geïdentificeerd als eigendom van de verkoper. Tot dat moment heeft de Koper het recht om de Goederen door te verkopen of te gebruiken in de normale uitoefening van zijn bedrijf, maar hij zal aan de Verkoper verantwoording afleggen voor de opbrengsten uit de verkoop of anderszins van de goederen, ongeacht of deze materieel of immaterieel zijn, met inbegrip van verzekeringsopbrengsten, en hij zal de al deze opbrengsten gescheiden van eventuele gelden of eigendommen van de Koper en derden en, in het geval van materiële opbrengsten, op de juiste manier opgeslagen, beschermd en verzekerd.

7.4 Tot het moment dat het eigendom van de Goederen overgaat op de Koper (en op voorwaarde dat de Goederen nog steeds bestaan ​​en niet zijn doorverkocht), heeft de Verkoper te allen tijde het recht om van de Koper te eisen dat hij de Goederen aan de Verkoper levert en , indien de Koper dit niet onmiddellijk doet, een pand van de Koper of een derde partij te betreden waar de Goederen zijn opgeslagen en de Goederen terug te nemen.

7.5 De ​​Koper heeft niet het recht om de Goederen die eigendom blijven van de Verkoper te verpanden of op enigerlei wijze te wijzigen als zekerheid voor enige schuld, maar als de Koper dit doet, zal al het geld dat de Koper aan de Verkoper verschuldigd is (zonder onverminderd enig ander recht of rechtsmiddel van de Verkoper) wordt onmiddellijk opeisbaar.

8. GARANTIES

8.1 Behoudens zoals uitdrukkelijk bepaald in deze Voorwaarden, en behalve wanneer de Goederen worden verkocht aan een persoon die als consument handelt (in de zin van de Unfair Contract Terms Act 1977), zijn alle garanties, voorwaarden of andere voorwaarden die door de wet geïmpliceerd zijn volgens het gewoonterecht van toepassing. uitgesloten voor zover toegestaan ​​door de wet.

8.2 Wanneer de Goederen aan de Koper worden verkocht in het kader van een consumententransactie (zoals gedefinieerd door de Consumer Transactions (Restrictions on Statements) Order 1976);

8.2.1 De wettelijke rechten van de Koper worden niet aangetast door de Voorwaarden; En

8.2.2 enige bepaling van deze Voorwaarden die nietig zou zijn jegens een persoon die als consument handelt, is niet van toepassing voor zover deze nietig zou zijn.

8.3 Elke claim van de Koper die gebaseerd is op een defect in de kwaliteit of de staat van de Goederen of het niet overeenkomen ervan met de specificatie, zal binnen 7 dagen vanaf de verkoopdatum aan de Verkoper worden gemeld of (ongeacht of het defect of het falen niet zichtbaar bij redelijke inspectie) binnen een redelijke termijn na ontdekking van het defect of de storing. Als de Koper de Verkoper niet dienovereenkomstig op de hoogte brengt, heeft de Koper niet het recht de Goederen te weigeren en is de Verkoper niet aansprakelijk voor een dergelijk defect of falen, en is de Koper verplicht de prijs te betalen alsof de Goederen waren geleverd in overeenstemming met het Contract.

8.4 Indien een geldige claim met betrekking tot de Goederen die gebaseerd is op een defect in de kwaliteit of de omstandigheden van de Goederen of het niet voldoen aan de specificaties ervan, in overeenstemming met deze Voorwaarden aan de Verkoper wordt gemeld, heeft de Verkoper het recht om de Goederen te vervangen. (van het betreffende onderdeel) kosteloos of naar eigen goeddunken van de Verkoper de prijs van de Goederen (of een evenredig deel van de prijs) aan de Koper terugbetalen, maar de Verkoper heeft geen verdere aansprakelijkheid jegens de Koper.

8.5 Behalve met betrekking tot overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door de nalatigheid van de Verkoper, is de Verkoper niet aansprakelijk jegens de Koper op grond van enige verklaring, of enige impliciete garantie, voorwaarde of andere voorwaarde, of enige plicht volgens het gewoonterecht, of onder de uitdrukkelijke voorwaarden van het Contract voor gevolgschade (hetzij door winstderving of anderszins), kosten, uitgaven of andere claims voor gevolgschade van welke aard dan ook (en ongeacht of deze is veroorzaakt door de nalatigheid van de Verkoper, zijn werknemers of agenten of anderszins ) die voortvloeien uit of verband houden met de levering van de Goederen of het gebruik of de wederverkoop ervan door de Koper, behalve zoals uitdrukkelijk bepaald in deze Voorwaarden.

9. CLAUSULE VOOR TITELBEHOUD

9.1 De eigendom van de Goederen in het bezit van de Koper gaat pas over op de Koper nadat de Koper aan Kendal Mint Company Ltd het geheel van alle openstaande bedragen heeft betaald die verschuldigd zijn met betrekking tot de Goederen en alle andere bedragen die verschuldigd zijn of worden. aan de Verkoper van de Koper, uit welke hoofde dan ook.

9.2 Indien, ondanks het feit dat de eigendom van de goederen niet op de Koper is overgegaan, de Koper de goederen op zodanige wijze zal verkopen dat de geldige eigendom van de goederen aan een derde wordt overgedragen, zal de Koper de opbrengst van een dergelijke verkoop onder zich houden. vertrouwen voor Kendal Mint Company. Niets hierin zal de Koper tot agent van Kendal Mint Company maken met het oog op een dergelijke onderverkoop.

9.3 Koper machtigt Kendal Mint Company onherroepelijk. haar ondergeschikten, agenten of anderszins, voorafgaand aan de betaling van de volledige prijs van de goederen, om de lokalen te betreden waar de genoemde goederen zich bevinden en deze weg te halen in het geval van:

9.3.1 Eventuele dwang of executie die wordt opgelegd aan de activa van de Koper en/of

9.3.2 Het starten van een gerechtelijke procedure tegen Koper wegens insolventie/faillissement en/of

9.3.3 Het aanstellen van een curator over de gehele of een deel van de onderneming en/of

9.3.4 Het bijeenroepen van een eventuele crediteurenvergadering van Koper. De Koper zal de genoemde goederen daartoe afgescheiden en identificeerbaar houden.

9.4 Niettegenstaande het feit dat de eigendom van de goederen niet overgaat op de Koper, behalve zoals hierboven bepaald, zijn de goederen voor risico van de Koper vanaf het moment dat de goederen door hem worden opgehaald of bij hem worden afgeleverd.

9.5 Niettegenstaande de voorgaande bepalingen van dit artikel, kan Kendal Mint Company naar eigen keuze en op ieder moment door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de Koper de eigendom aan hem overdragen.

10. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

10.1 Het ontwerp van de site en alle intellectuele eigendomsrechten op de site, inclusief alle tekst, afbeeldingen, informatie, inhoud en ander materiaal dat wordt weergegeven op of kan worden gedownload van de site, zijn eigendom van of worden met toestemming gebruikt door ons en zijn beschermd door auteursrecht, handelsmerken en andere wetten en mogen niet worden gebruikt, gereproduceerd, gepubliceerd, verzonden, gedistribueerd, weergegeven, uitgevoerd, tentoongesteld, gewijzigd, gebruikt om afgeleide werken te creëren, verkocht, doorverkocht of gebruikt bij enige verkoop, of geëxploiteerd op welke manier dan ook, geheel of gedeeltelijk, behalve zoals bepaald in deze Voorwaarden en tenzij u vooraf schriftelijke toestemming hebt verkregen van de eigenaar van dergelijk materiaal. Al dergelijke rechten zijn voorbehouden.

10.2 Onze status (en die van eventuele geïdentificeerde bijdragers) als auteur van materiaal op de Site moet altijd worden erkend.

10.3 Het auteursrecht op elke vertaling van materiaal op de site is ons eigendom, hoe los het ook is en inclusief de kern of précis, het blijft ons eigendom.

10.4 U mag de informatie of het materiaal op de Site op geen enkele manier wijzigen of dergelijke materialen reproduceren of publiekelijk weergeven, uitvoeren of distribueren of anderszins gebruiken voor openbare of commerciële doeleinden. U mag geen illustraties, foto's, video- of audiofragmenten of grafische afbeeldingen afzonderlijk van de begeleidende tekst gebruiken. Elk ongeoorloofd gebruik van dergelijke informatie of materialen kan in strijd zijn met auteursrechtwetten, handelsmerkwetten, privacy- en publiciteitswetten en andere wet- en regelgeving.

10.5 Bepaalde handelsmerken, handelsnamen, dienstmerken en logo's die op de Site worden gebruikt of weergegeven, zijn onze geregistreerde en niet-geregistreerde handelsmerken, handelsnamen en dienstmerken. Andere handelsmerken, handelsnamen en dienstmerken die op de Site worden gebruikt of weergegeven, zijn de geregistreerde en niet-geregistreerde handelsmerken, handelsnamen en dienstmerken van hun respectievelijke eigenaren. Niets op de Site verleent of mag worden geïnterpreteerd als het verlenen, door implicatie, uitsluiting of anderszins, van een licentie of recht om handelsmerken, handelsnamen of logo's te gebruiken die op de Site worden weergegeven zonder Onze schriftelijke toestemming of de schriftelijke toestemming van een dergelijke derde partij. eigenaar.

10.6 Als u enig deel van de site of het materiaal dat erop wordt weergegeven afdrukt, kopieert, vertaalt of downloadt in strijd met deze voorwaarden, vervalt uw recht om de site te gebruiken onmiddellijk en moet u, naar ons goeddunken, eventuele kopieën retourneren of vernietigen. van de materialen die je hebt gemaakt.

11. TOEPASSELIJK RECHT

Het Contract wordt in alle opzichten beheerst door de interpretatie ervan in overeenstemming met de Engelse wetgeving en de Koper onderwerpt zich hierbij aan de niet-exclusieve jurisdictie van de Engelse rechtbanken.